Subcatch - de ondertitel app

Naar de inhoud
(navigatiemenu overslaan)

Privacy en voorwaarden


SUBCATCH WEBSITE VOORWAARDEN

Welkom op de website van Subcatch. Deze website ("Website") is eigendom van Soundfocus R&D R&D B.V.

Onderstaande voorwaarden ("Websitevoorwaarden") geven de voorwaarden aan waaronder bezoekers van de Website van Subcatch gebruik kunnen maken. Ook onze Privacy Policy en Cookie Policy zijn van toepassing op het gebruik van de Website. Vragen over deze Websitevoorwaarden kunnen worden gesteld via gebruiksvoorwaarden@subcatch.nl.

1 Toepasselijkheid

1.1 Door de Website te bezoeken en te gebruiken, aanvaard je de Websitevoorwaarden, onze Privacy Policy en Cookie Policy. Alle documenten zijn te raadplegen, downloaden en printen op www.subcatch.nl.

1.2 Indien de Website gebruik maakt van diensten van derden, kunnen tevens algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing zijn. Subcatch is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookie beleid van derden. Als via de Website kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen eveneens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. In alle gevallen geldt dat bij tegenstrijdigheid deze Websitevoorwaarden, onze Privacy Policy en Cookie Policy prevaleren.

1.3 Subcatch kan deze Websitevoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Op jouw bezoek aan de Website zijn steeds de op dat moment geldende Websitevoorwaarden van toepassing. Wij verzoeken jou deze Websitevoorwaarden bij elk bezoek aan de Website te checken.

2 Gebruik van de Website

2.1 Op de Website van Subcatch kun je informatie vinden over de producten en diensten van Subcatch. Ook kun jij je registreren, bijvoorbeeld om je in te schrijven voor de nieuwsbrief of een evenement als bezoeker bij te wonen.

2.2 Indien jij je via de Website registreert, bescherm dan jouw accountgegevens en wachtwoorden steeds zorgvuldig. Verstrek deze gegevens nooit aan anderen. Zorg er steeds voor dat jouw gegevens correct en up-to-date zijn. Zodra je het vermoeden hebt dat een ander in het bezit is van deze gegevens, laat het ons dan onmiddellijk weten zodat wij jouw account kunnen blokkeren. Doe je dat niet, dan kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen.

2.3 Indien jij via de Website informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content kunt aanleveren ("Bijdrage"), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. Ook garandeer je dat de Bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en vrijwaar je Subcatch voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage.

2.4 Door het insturen, plaatsen of uploaden van jouw Bijdrage, worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij jou berusten - overgedragen aan Subcatch, zonder dat Subcatch jou daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal jij daartoe op eerste verzoek van Subcatch alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op jouw Bijdrage niet mogelijk is, verstrek jij hierbij aan Subcatch een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. Jij doet hierbij jegens Subcatch afstand van alle eventuele aan jou toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van jouw Bijdrage, is Soundfocus R&D R&D bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via social media en websites.

3 Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud en vormgeving van de) Website, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Subcatch, dan wel haar licentiegevers. Zonder toestemming van Subcatch is het niet toegestaan om (delen van) de Website te kopiëren of te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan de Website te framen.

3.2 Je zal de naam en reputatie van Subcatch te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat jouw gebruik van de Website op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Subcatch.

4 Aansprakelijkheid

4.1 De Website is met de grootste zorg samengesteld. Subcatch kan echter niet garanderen dat de Website altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Subcatch houdt zich het recht voor de Website (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat jij daar enige rechten uit kan ontlenen.

4.2 Subcatch is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die jij of derden via de Website plaatsen of verschaffen. Subcatch behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de Website worden geplaatst.

4.3 Subcatch is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de Website of andere websites of (social) media waarnaar wordt verwezen door middel van bijvoorbeeld hyperlinks.

4.4 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Subcatch.

4.5 Onverminderd het elders bepaalde, vrijwaar je Subcatch voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Website, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Subcatch, een andere gebruiker van de Website dan wel een derde. Je zal Subcatch alle schade en kosten vergoeden die Soundfocus R&D als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

5 Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

5.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.2 De Websitevoorwaarden doen geen afbreuk aan jouw dwingendrechtelijke rechten als consument.

5.3 Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.SUBCATCH APP VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de mobiele applicatie ("App") van Subcatch.

De App wordt beheerd door Soundfocus R&D B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61198293 en kantoorhoudende aan de Groen van Prinstererstraat 41 te Soest. Voor vragen over de App of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen via gebruiksvoorwaarden@subcatch.nl.

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App.

1.2 Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaard je als gebruiker van de App ("Gebruiker") deze Gebruiksvoorwaarden, onze Privacy Policy en Cookie Policy.

1.3 Deze Gebruiksvoorwaarden, onze Privacy Policy en Cookie Policy zijn tevens te raadplegen, downloaden en printen op onze website (www.subcatch.nl).

1.4 Indien de App gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. Soundfocus R&D is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookie beleid van derden. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden, onze Privacy Policy en Cookie Policy.

1.5 Als via de App kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de laatste.

1.6 Soundfocus R&D kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.

2 Licentie

2.1 Soundfocus R&D verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar en niet- overdraagbare licentie voor het gebruik van de App. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App te gebruiken voor commerciële doeleinden.

2.2 De Gebruiker mag de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Soundfocus R&D. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

2.3 Soundfocus R&D heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de App te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Soundfocus R&D zal de Gebruiker hierover op een haar passende wijze informeren.

3 Gebruik van de App

3.1 Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico.

3.2 Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn ouder of zijn wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

3.3 Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, kan het voorkomen dat de Gebruiker zich dient te registreren via de App. Op de verwerking van persoonsgegevens via de App is de Privacy Policy en Cookie Policy van Soundfocus R&D van toepassing. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen van gegevens dient de Gebruiker Soundfocus R&D onmiddellijk via gebruiksvoorwaarden@subcatch.nl op de hoogte te stellen.

3.4 Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

3.5 Indien de Gebruiker via de App informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content aan kan leveren ("Bijdrage"), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. In dat geval garandeert de Gebruiker dat de Bijdrage via de App geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en vrijwaart Soundfocus R&D voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage via de App.

3.6 Door het insturen van een Bijdrage door de Gebruiker via de App worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan Soundfocus R&D, zonder dat Soundfocus R&D daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van Soundfocus R&D alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Bijdrage van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan Soundfocus R&D een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. De Gebruiker doet hierbij jegens Soundfocus R&D afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de Bijdrage van de Gebruiker, is Soundfocus R&D bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via websites.

4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) App, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Soundfocus R&D, dan wel haar licentiegevers.

4.2 De Gebruiker zal de naam en reputatie van Soundfocus R&D te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat haar gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Soundfocus R&D.

5 Aansprakelijkheid

5.1 De App is met de grootste zorg samengesteld. Soundfocus R&D kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Soundfocus R&D houdt zich het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.

5.2 Soundfocus R&D is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden via de App plaatsen of verschaffen. Soundfocus R&D behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de App worden geplaatst.

5.3 Soundfocus R&D is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Soundfocus R&D.

5.4 De Gebruiker vrijwaart Soundfocus R&D voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Soundfocus R&D, een andere gebruiker van de App dan wel een derde. De Gebruiker zal Soundfocus R&D alle schade en kosten vergoeden die Soundfocus R&D als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

6 Beëindiging gebruik van de App door Gebruiker

6.1 De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te deïnstalleren.

7 Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

7.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 De Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan jouw dwingend rechtelijke rechten als consument.

7.3 Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.SUBCATC PRIVACY POLICY

1. Algemeen

Soundfocus R&D R&D B.V. respecteren jouw privacy. De informatie die wij over jou verwerken (hierna: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Soundfocus R&D is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via privacy@Soundfocus R&D.nl.

2. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal van de producten of diensten van Soundfocus R&D, kun je ons jouw ondubbelzinnige toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Soundfocus R&D verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen.

3. Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Soundfocus R&D R&D kan onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over je interesses of andere gegevens die jij als gebruiker van één of meer van onze websites of apps prijsgeeft. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites. We bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

4. Doeleinden

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: - om je de diensten, producten en/of informatie van Soundfocus R&D (al dan niet via onze digitale extensies waaronder doch niet beperkt tot websites en apps) aan te bieden en deze aan te passen aan je behoeften en wensen; - opdat je via onze digitale extensies, waaronder doch niet beperkt tot websites en apps, informatie kan plaatsen en uitwisselen, of indien onze websites en apps die mogelijkheid bieden, contact op te nemen met andere gebruikers; - om je gebruikersinformatie, serviceberichten toe te sturen; - om je (elektronische) commerciële boodschappen van Soundfocus R&D toe te sturen, alsmede van derden die in en rond de mediaproducties en digitale extensies van Soundfocus R&D adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc.; - om onze websites en apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren; - voor het samenstellen van gebruikersstatistieken; - om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.

5. Derden

Wij kunnen jouw gegevens verspreiden onder derden die in en rond de producties en digitale extensies van Soundfocus R&D adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc. indien jij daarvoor voorafgaand je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven.

6. Beveiliging

We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

7. Links naar websites van anderen

Onze websites en apps bevatten hyperlinks naar websites van derden. Soundfocus R&D is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

8. Cookies

Via onze websites en apps kunnen wij gebruik maken van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat tijdelijk in het geheugen van jouw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze Websites en Apps zorgen cookies ervoor dat jouw computer of mobiele apparaat meteen wordt herkend. Wij gebruiken verschillende soorten cookies. In de eerste plaats gebruiken wij cookies die jou in staat stellen de Websites en Apps te gebruiken. Dit soort cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de websites en de Apps (functionele cookies). In de tweede plaats gebruiken wij cookies om de prestaties van onze Websites en Apps te verbeteren (performance cookies) en ten slotte gebruiken wij cookies die ons in staat stellen beter te begrijpen hoe bezoekers onze Websites en Apps gebruiken, zodat wij onze Websites, Apps, producten, diensten en marketinginspanningen daarop aan kunnen passen en verbeteren (analysis cookies).

9. Wijzigingen

Soundfocus R&D behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacy policy na te lezen op eventuele wijzigingen.


Laatste update: 15 november 2019